ENG
მომხმარებლის უფლებების დაცვა
ტექსტი შემუშავებულია სს ”ლიბერთი ბანკის” გენერალური დირექტორის 2017 წლის 110/1 #/  ბრძანების შესაბამისად
 
პრეტენზიების განხილვის პროცედურა  
პროცედურა მიზნად ისახავს: 
 • სს ”ლიბერთი ბანკი”-ს სტრუქტურულ ერთეულებში მომხმარებლის მხრიდან საცალო/კორპორატიულ საბანკო პროდუქტებთან დაკავშირებით შემოსული პრეტენზიების ზეპირი, წერილობითი და ელექტრონული ფორმ(ებ)ით მიღება/განხილვის პროცესის დარეგულირებას.
 • ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისათვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების წესის შესაბამისად, უზრუნველყოს პრეტენზიის დაკმაყოფილების სრული, აუცილებელი, გასაგები, უტყუარი და დროული ინფორმაციის თანმიმდევრული მიწოდება. პროცედურით არ რეგულირდება, თუ:
  • ფინანსურ ორგანიზაციას წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით უკვე განხილული აქვს ამავე მომხმარებლის იგივე პრეტენზია წერილობითი ფორმით და ადგილი არ აქვს დამატებით მნიშვნელოვან ფაქტებსა და გარემოებებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით;
  • მომხმარებლის პრეტენზია ეხება ფინანსური ორგანიზაციის უარს მომხმარებლისთვის ფინანსური პროდუქტის მიწოდებაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ფინანსურ ორგანიზაციას ეკისრება აღნიშნული ფინანსური პროდუქტის მიწოდების ვალდებულება; ან
  • პრეტენზიის მიზეზს წარმოადგენს შეფერხებები ან უარი მომსახურების გაწევაზე, რომლებიც განპირობებულია მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნით, მათ შორის „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით. 
განხილვის პროცედურა  
 • მომხმარებლის მხრიდან პრეტენზიის განაცხადი (შემდგომში პრეტენზია) მიიღება სს ”ლიბერთი ბანკი”-ს ფილიალებში, რეგიონალურ ფილიალებში და სერვის-ცენტრებში; 
 • პრეტენზიის მიღება ხდება შემდეგი ფორმებით: წერილობითი, ელექტრონული (შეზღუდვის გარეშე: ბანკის კორპორატიული ინტერნეტ გვერდი www.libertybank.ge ან/და ელ-ფოსტა - consumerprotection@libertybank.ge) ან/და ინტერნეტ ბანკით;
 • წერილობითი, მათ შორის ელექტრონული სახით, შემოსული პრეტენზიები აკუმულირდება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტში. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს სათავო ბანკის შესაბამისი დეპარტამენტების მხრიდან გასატარებელ ღონისძიებებს, წერილობითი პასუხების მომზადებას, პრეტენზიის განმცხადებელ პირებზე გადაგზავნას და ასევე აკონტროლებს საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი რეგულარული ანგარიშგების პროცესს; 
 • პრეტენზიის მიღების, განხილვისა და მომხმარებლისათვის პასუხის გაცემის მაქსიმალური ვადაა 1 თვე. 

 საქართველოს ეროვნული ბანკის დავების განმხილველი კომისია

 • ,,საგადახდო მომსახურებასთან დაკავშირებით, ბანკისათვის წარდგენილი საჩივრის დადგენილ ვადაში დაუკმაყოფილებლობის (მათ შორის, პასუხის გაუცემლობის) ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, კლიენტი უფლებამოსილია, განსახილველ საჩივართან დაკავშირებით, ბანკისთვის საჩივრით მიმართვის დღიდან არაუგვიანეს 6 თვის განმავლობაში მიმართოს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებულ დავების განმხილველ კომისიას, რომელიც დავას განიხილავს უსასყიდლოდ“.

პრეტენზიის ფორმა

წინამდებარე განაცხადის წარმოდგენით ვაცხადებ და ვადასტურებ, რომ:
 
 • განაცხადში მითითებული მონაცემები არის უტყუარი და ზუსტი
 • განაცხადის წარმოდგენისათვის გამაჩნია სათანადო უფლებამოსილება ან/და მოპოვებული მაქვს ყველა საჭირო თანხმობა/ნებართვა
 • სრულად ვარ პასუხისმგებელი განაცხადის ბანკისათვის წარდგენის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე
 • ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა http://www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – +995 322 406 406
 
SMS კოდი

{{form.settings.resultMessage}}

{{form.settings.resultMessage}}