ENG
საკრედიტო ხაზი

ლიბერთის საკრედიტო ხაზი თქვენი ბიზნესის საბრუნავი საშუალებების ფინანსირებისთვის

ლიბერთის საკრედიტო ხაზი თქვენი ბიზნესის საბრუნავი საშუალებების ფინანსირებისთვის, მოკლევადიანი ლიკვიდურობის შევსებისა და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებისთვის ყველაზე მარტივი გზაა 

  • მოქნილი საკრედიტო ლიმიტი
  • გადახდის რეგულირებადი გრაფიკი
  • თანხის ათვისების და დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი

 

მცირე ბიზნესს სესხის ძირითადი პირობები:

სესხის ვალუტა ლარი / აშშ დოლარი / ევრო   
მინიმალური სესხის თანხა ლარი - 10000-დან